Związek między Microdeletion i Microduplication na 16p11.2 i Autyzm cd

Pięcioro dzieci (czterech chłopców i jedna dziewczynka) z autyzmem w czterech niezależnych rodzinach nosiło de novo deletions; nie zaobserwowaliśmy żadnych skreślenia u rodziców. Jedna para rodzeństwa, które nie były jednojajowymi bliźniakami, dzieliła de novo wydarzenie, prawdopodobnie odziedziczone po rodzicu z mozaikowatością linii płciowej. U dzieci z autyzmem zaobserwowaliśmy, że delecja 16p11.2 wystąpiła na chromosomach pochodzących od matki i ojca. Rycina 1. Ryciny 1. Obszary mikrodelecji i mikrozłożenia na chromosomie 16p11.2. W panelu A znormalizowane dane intensywności są uśredniane co 11 do 12 sond w obszarze 2 Mb na chromosomie 16. Środki (wypełnione kółka) i standardowe odchylenia (pionowe słupki) dla osobników z normalnymi numerami kopii są przedstawione na niebiesko; podmioty z powieleniem oznaczone są czerwonymi otwartymi kółkami, a te z delecjami oznaczone zielonymi trójkątami. Opisane geny w interesującym regionie są pokazane (nie w skali), z szarem oznaczającym ekspresję mózgu i czerń oznaczającą nieznany lub mały wyraz mózgu. Strzałki reprezentują segmentowe duplikacje pośredniczące w rearanżacjach, z trzema genami zlokalizowanymi w obrębie duplikacji segmentów. W panelu B oba wykresy delecji i duplikacji pokazują przesunięte nakładanie się dwóch śladów amplifikacji sondy zależnej od ligacji multipleksowej (MLPA). Czerwone ślady na obu wykresach reprezentują normalną próbkę kontrolną. Na wykresie usuwania niebieskie ślady pokazują próbkę z delecją 16p11.2; na wykresie powielania niebieskie oznaczenia pokazują próbkę z duplikacją 16p11.2. Profile MLPA zostały wygenerowane przez ABI 3730 Genetic Analyzer i znormalizowane za pomocą oprogramowania GeneMarker (SoftGenetics). Cztery amplikony podkreślone czarnym paskiem i pokazane strzałkami pochodzą z sond zlokalizowanych w niezbalansowanym regionie 16p11.2. Amplicony znakowane C są sondami kontrolnymi znajdującymi się na chromosomie 16, ale poza regionem niezrównoważonym lub na innych chromosomach.
Region pokrywa się idealnie z segmentem o wielkości 593 kb, oflankowanym segmentową duplikacją 147 kb z identycznością sekwencji 99,5%. Identyfikacja tej grupy zdarzeń de novo przez MIEDZA została potwierdzona analizą tych samych danych przy użyciu Birdseye, z idealną zgodą na identyfikację pięciu próbek z tą delecją (rysunek 1). Ponadto, trzy z tych próbek pokrywały się z osobnikami, których genotypowano w Johns Hopkins z chipami Affymetrix 500K w próbce autyzmu (dostarczonej przez National Institute of Mental Health), gdzie te same delecje zostały zidentyfikowane przez CNAT 4.0 (Affymetrix). Rozmiar tych delecji (593 kb, zawierający 86 odrębnych miejsc z SNP lub sondami liczby kopii) generuje pewność, że ta obserwacja jest prawdziwa, a wszystkie pięć podmiotów ma logarytm prawdopodobieństwa (LOD) większy niż 50 na korzyść dawka (tj. hemizygotyczna delecja) (Tabela Dodatkowego dodatku). Nie zaobserwowaliśmy usunięcia u rodziców tych pięciu dzieci (LOD> 50 na korzyść normalnej dawki 2 we wszystkich rodzicach), ani nie zaobserwowaliśmy tego u żadnego z 1420 rodziców w tym badaniu.
Delecja i normalne dawkowanie zostały pozytywnie potwierdzone przez multipleksową zależną od ligacji amplifikację sond (MLPA) dla wszystkich osobników we wszystkich czterech z tych rodzin AGRE (Figura 1C)
[hasła pokrewne: hcv niereaktywny, luxmed koncertowa, jak odetkac ucho ]

Powiązane tematy z artykułem: hcv niereaktywny jak odetkac ucho luxmed koncertowa