Tikagrelor versus Clopidogrel w objawowej chorobie tętnic obwodowych czesc 4

Wartości P i przedziały ufności dla współczynników hazardu oparto na statystyce Walda. Wyliczyliśmy szacunkowe Kaplana-Meiera skumulowaną proporcję pacjentów ze zdarzeniami, z liczbą pacjentów zagrożonych wskazanych poniżej działki w określonych punktach czasowych. Nie dokonano korekty krotności przedziałów ufności, a wszystkie wartości P były nieskorygowane. W analizach skuteczności czas do zdarzenia, cenzurowaliśmy dane dla pacjentów, u których dane zdarzenie nie miało miejsca w dniu cenzurowania dla analizy pierwotnej lub ostatniego kontaktu próbnego, gdy wszystkie składniki danego punktu końcowego zostały ocenione, w zależności od tego, był pierwszy.
Wyniki
Pacjenci
Rysunek 1. Rysunek 1. Rejestracja i wyniki.Pacjenci mogą mieć więcej niż jeden powód do wykluczenia z badania. Kategoria wykluczenia z innych powodów nie obejmuje żadnej świadomej zgody pacjenta, potencjalnej nieprzestrzegania, przerwy krótszej niż 3 miesiące od rewaskularyzacji, wieku poniżej 50 lat oraz decyzji głównego badacza o wycofaniu pacjenta z Proces sądowy.
Od grudnia 2012 r. Do marca 2014 r. Włączono 16 247 pacjentów, których badanie przeprowadzono w celu randomizacji. Łącznie 13 885 pacjentów poddano randomizacji i obserwowano ich występowanie w złożonych pierwotnych zdarzeniach do 9 maja 2016 r. Po zakończeniu próby stan żywotności był nieznany dla 14 pacjentów; z tych pacjentów 5 straciło czas obserwacji (ryc. 1). Mediana okresu obserwacji wynosiła około 30 miesięcy.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym. Charakterystyka pacjentów była dobrze zrównoważona w obu grupach (tabela 1). Średni wiek pacjentów wynosił 66 lat, a 72% stanowili mężczyźni. Rekrutacja była oparta na nieprawidłowym ABI lub TBI u 6010 pacjentów (43%) i po wcześniejszej rewaskularyzacji w 7875 (57%). Średnia wyjściowa ABI u wszystkich pacjentów wynosiła 0,71, a ABI według warstwy rekrutacyjnej przedstawiono w Tabeli 1. Większość pacjentów miała chromanie (76,6%), 4,6% miało krytyczne niedokrwienie kończyn, a 18,7% było bezobjawowe. (Wśród bezobjawowych pacjentów, 95% przeszło wcześniejszą rewaskularyzację z powodu objawowej choroby.)
Punkty końcowe skuteczności
Rycina 2. Rycina 2. Analiza Kaplana-Meiera Pierwotnego Punktu Końcowego. Przedstawiono odsetek pacjentów, u których zgłaszano pierwszorzędowy punkt końcowy – zgon z powodu zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego lub udaru niedokrwiennego. Wstawka pokazuje te same dane na rozszerzonej osi y.
Tabela 2. Tabela 2. Skuteczność skuteczności. Pierwotny złożony punkt końcowy w przypadku zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego lub udaru niedokrwiennego wystąpił u 751 z 6930 pacjentów (10,8%) w grupie leczonej tikagrelorem iu 740 z 6955 (10,6%) w grupa klopidogrelu (współczynnik ryzyka, 1,02; przedział ufności 95% [CI], 0,92 do 1,13; P = 0,65) (ryc. 2). Jedyną istotną różnicą między grupami była częstość udaru niedokrwiennego, który wystąpił u 1,9% pacjentów w grupie leczonej tikagrelorem, w porównaniu z 2,4% w grupie klopidogrelu (współczynnik ryzyka, 0,78, 95% CI, 0,62 do 0,98; P = 0,03) (Tabela 2).
Inne kluczowe drugorzędne i złożone punkty końcowe, w tym ostre niedokrwienie kończyn i rewaskularyzacja, były podobne w obu grupach (tabela 2)
[hasła pokrewne: tikagrelor, bazocyty, bivacyn ]

Powiązane tematy z artykułem: bazocyty bivacyn tikagrelor