Tikagrelor versus Clopidogrel w objawowej chorobie tętnic obwodowych ad

W niedawnym badaniu z udziałem pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi tikagrelor spowodował względne zmniejszenie ryzyka podobne do zmniejszenia całkowitego badania, ale lek był związany z większym bezwzględnym zmniejszeniem ryzyka w porównaniu z pacjentami z ostrym zespołem wieńcowym bez choroba tętnic obwodowych.7 W innym badaniu klinicznym pacjenci z przebytym zawałem mięśnia sercowego i współistniejącą chorobą tętnic obwodowych mieli również większe ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych i większą bezwzględną redukcję ryzyka przy stosowaniu tikagreloru niż pacjenci z wcześniejszym zawałem serca. w oparciu o wcześniejsze obserwacje i potrzebę opracowania dowodów na konkretne terapie, przeprowadziliśmy badanie Badanie użycia tikagreloru w chorobie tętnic obwodowych (EUCLID) w celu przetestowania hipotezy, że monoterapia tikagrelorem byłaby lepsza od terapii klopidogrelem w zapobieganiu zgonom sercowo-naczyniowym, zawałowi mięśnia sercowego zawał lub udar niedokrwienny u pacjentów z objawami omatyczna choroba tętnic obwodowych. Metody
Wersja próbna
Szczegóły dotyczące projektu badania dla naszego badania zostały opublikowane wcześniej. Krótko mówiąc, było to podwójnie ślepe, aktywne badanie porównawcze z udziałem 13 885 pacjentów z objawową chorobą tętnic obwodowych w 811 miejscach w 28 krajach. (Szczegółowe informacje znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.) Proces został zaprojektowany przez niezależny komitet wykonawczy, który obejmował członków Duke Clinical Research Institute, Colorado Prevention Centre na University of Colorado, oraz AstraZeneca, sponsor procesu. Międzynarodowy komitet sterujący odpowiadał za nadzór miejscowych ośrodków badawczych i obejmował krajowych prowadzących śledczych z każdego kraju. Wszystkie główne punkty końcowe skuteczności i bezpieczeństwa zostały ocenione przez niezależny komitet ds. Wydarzeń klinicznych w sposób zaślepiony. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zapewnił nadzór nad bezpieczeństwem i przeprowadził jedną formalną tymczasową analizę po orzeczeniu 798 głównych zdarzeń.
Duke Clinical Research Institute przeprowadził kliniczną bazę danych i przeprowadził wszystkie analizy do publikacji niezależnie od sponsora. Pierwszy szkic manuskryptu został napisany przez pierwszych i ostatnich autorów, a wszyscy współautorzy uczestniczyli w nadzorowaniu procesu i przygotowywaniu wszystkich kolejnych szkiców manuskryptu. Komitet wykonawczy i autorzy przejmują odpowiedzialność za dokładność i kompletność danych i wszystkich analiz, a także wierność tego badania dla protokołu i planu analizy statystycznej (dostępne na stronie). AstraZeneca zapewniła wsparcie finansowe na przeprowadzenie badania.
Badana populacja
Kwalifikujący się pacjenci mieli co najmniej 50 lat z objawową chorobą tętnic obwodowych. Pacjenci musieli mieć jedno z dwóch kryteriów włączenia: poprzednia rewaskularyzacja kończyn dolnych w przypadku choroby objawowej ponad 30 dni przed randomizacją lub dowody hemodynamiczne choroby tętnic obwodowych, o czym świadczy wskaźnik kostka-ramię (ABI) wynoszący 0,80 lub mniej ekranizacja. (ABI to stosunek skurczowego ciśnienia krwi w kostce do ciśnienia krwi w ramieniu, z niższymi wartościami wskazującymi na możliwe zwężenie tętnic w nogach.) Dla pacjentów kwalifikujących się do włączenia na podstawie kryterium ABI, pomiar został powtórzony podczas wizyty randomizacyjnej i wymagał wartości 0,85 lub mniejszej, aby zapewnić, że pacjenci mieli powtarzalne dowody znacznego obciążenia chorobą miażdżycową
[patrz też: pluskiewicz, krew na papierze toaletowym po oddaniu stolca, biedrzeniec anyż ]

Powiązane tematy z artykułem: biedrzeniec anyż krew na papierze toaletowym po oddaniu stolca pluskiewicz