Profilaktyka zapobiegawcza zakażeń wirusem HIV wśród kobiet afrykańskich AD 5

Wcześniej określona analiza wrażliwości, w której dane zostały ocenzurowane, gdy badany lek nie był już dostępny (tj. W wyniku przerwy lub nieudanej wizyty), również wykazała różnicę między grupami, która nie była znacząca (współczynnik ryzyka, 0,82; 95% CI, 0,49 do 1,36, P = 0,44). Po uwzględnieniu wszystkich zakażeń HIV po randomizacji (tj. Do 8 tygodnia po regularnej wizycie), w grupie TDF-FTC wystąpiło 34 zakażeń, a 39 w grupie placebo (współczynnik ryzyka 0,87; 95% CI 0,55 do 1,38, P = 0,56). Szacunkowe skumulowane prawdopodobieństwo infekcji po 12 miesiącach wyniosło 0,049 w grupie TDF-FTC i 0,046 w grupie placebo (ryc. 2). Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki bezpieczeństwa. Mniej niż 1% kobiet miało anomalie wątrobowe stopnia 3. lub wyższego, lub nieprawidłowości stopnia 2 lub wyższego kreatyniny, bez istotnych różnic między dwiema badanymi grupami (Tabela 3). Wskaźniki zaburzeń fosforu w stopniu 3 lub wyższym również były podobne w obu grupach (4,4% w grupie TDF-FTC i 3,9% w grupie placebo, P = 0,59). W odniesieniu do innych uprzednio określonych punktów końcowych bezpieczeństwa tylko proporcje kobiet z nudnościami (P = 0,04), wymiotami (P <0,001) i dowolnym wzrostem aminotransferazy alaninowej (P = 0,03) były istotnie wyższe w grupie TDF-FTC, z częstsze wymioty i nudności występują częściej w pierwszych kilku miesiącach obserwacji. (Szczegóły dotyczące analizy bezpieczeństwa znajdują się w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem.)
U mniej niż 5% kobiet występowały zaburzenia czynności wątroby lub nerek wymagające przerwania stosowania badanego leku (tabela S4 w dodatkowym dodatku), z tendencją do znaczącej różnicy między grupami (4,7% w grupie TDF-FTC vs. 3,0% w grupie grupa placebo, p = 0,051).
Zgłoszono 36 poważnych zdarzeń niepożądanych w grupie TDF-FTC i 24 w grupie placebo. (Pełna lista znajduje się w Tabeli S2 Dodatku Uzupełniającego.) Jeden uczestnik grupy TDF-FTC był hospitalizowany z powodu biegunki i ciężkiego odwodnienia, a następnie zmarł. Inny uczestnik grupy placebo zmarł z nieznanych przyczyn kilka miesięcy po ostatniej wizycie w klinice. Nie mogliśmy uzyskać żadnych dodatkowych informacji dotyczących tych dwóch wydarzeń.
Odsetek kobiet z zajściami niepożądanymi związanymi z ciążą był wyższy w grupie TDF-FTC (P = 0,04), ale w tej grupie było również 74 ciąże (częstość występowania, 11,2 na 100 osobo-lat), w porównaniu z 51 grupa placebo (częstość występowania, 7,5 na 100 osobo-lat). We wstępnej analizie nie było dowodów na różnicę między grupami pod względem częstości aborcji lub innych potencjalnie teratogennych skutków. Różnica między odsetkami ciąż między grupami nie była istotna po dostosowaniu na miejscu badania, wieku i braku równowagi w stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych na początku badania (współczynnik ryzyka 1,32; P = 0,13)
[podobne: zentel zawiesina, krew na papierze toaletowym po oddaniu stolca, biały nalot na migdałkach ]

Powiązane tematy z artykułem: biały nalot na migdałkach krew na papierze toaletowym po oddaniu stolca zentel zawiesina