Profilaktyka zapobiegawcza zakażeń wirusem HIV wśród kobiet afrykańskich AD 4

W grupie TDF-FTC, dla każdego uczestnika z serokonwersją na obecność wirusa HIV, dopasowaliśmy trzech uczestników bez zakażenia HIV (grupy kontrolne), zgodnie z miejscem badania i czasem trwania uczestnictwa w badaniu. Wyniki
Rekrutacja i działania następcze
Rysunek 1. Rysunek 1. Badanie przesiewowe, losowanie i obserwacja uczestników badania. Procenty uczestników, którzy ukończyli badanie i zostali włączeni do analizy pierwotnej, obliczono na podstawie całkowitej liczby uczestników w dwóch randomizowanych grupach badawczych. Zakażenie HIV w czasie rekrutacji było następnie określane za pomocą kolejnego testu reakcji łańcuchowej polimerazy.
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowe cechy uczestników. Podczas prawie 2-letniego okresu rekrutacji przesiewano 4163 kobiety, a 2120 poddano randomizacji (ryc. 1). Charakterystyka demograficzna i inne dane wyjściowe były zasadniczo podobne w obu grupach (tabela 1). Średni wiek wynosił 24,2 lat. Wśród kobiet, które zostały przetestowane na początku badania, 5,7% miało rzeżączkę, a 14,0% zakażenie chlamydiami; 41,8% miało bakteryjne zapalenie pochwy. Uczestnicy zgłosili średnio 3,7 aktów seksualnych pochwy, 1,9 aktów seksualnych bez prezerwatywy i 1,0 partnerów seksualnych w ciągu 7 dni przed naborem; 12,6% respondentów zgłosiło wymianę płci za pieniądze lub prezenty z partnerem niepowiązanym w ciągu ostatnich 4 tygodni. Po włączeniu do badania większość uczestników stosowało wstrzykiwalne środki antykoncepcyjne (66,1%) lub doustne środki antykoncepcyjne (30,1%) w celu spełnienia wymogu badania, częściej stosowali doustne środki antykoncepcyjne w grupie TDF-FTC niż w grupie placebo (32,0% w porównaniu z 28,2%). %).
Spośród zapisanych uczestników 62 (2,9%) nie miało dalszych badań na obecność wirusa HIV; ustalono, że 2 uczestników (1 w każdej grupie badanej) miało wcześniej zakażenie HIV, pozostawiając 2056 kobiet, które wniosły 1407.4 osobolat do podstawowej analizy skuteczności (Ryc. 1). W sumie 266 kobiet (12,5%) straciło czas na obserwację, z determinacją, że jedna trzecia z tych kobiet przeniosła się bez powrotu na ostatnią wizytę. Kolejne 113 kobiet (5,3%) przerwało badanie wcześniej (większość z przyczyn osobistych niezwiązanych z badaniem), pozostawiając 1741 z 2120 kobiet (82,1%), które nabawiły się zakażenia wirusem HIV lub zakończyły obserwację i zostały włączone do pierwotnej analizy punktu końcowego .
Skuteczność
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki skuteczności. Rysunek 2. Rysunek 2. Kaplan-Meier Szacunki łącznego prawdopodobieństwa zakażenia HIV. Pokazano liczbę uczestników, którzy byli zagrożeni na początku każdej 4-tygodniowej przerwy. Szacunkowe skumulowane prawdopodobieństwo zakażenia HIV po 12 miesiącach wyniosło 0,049 w grupie TDF-FTC i 0,046 w grupie placebo.
Spośród 68 zakażeń HIV, które miały miejsce przed wizytą w 52. tygodniu (lub podczas pierwszej wizyty po 18 kwietnia 2011 r.), 33 wystąpiło w grupie TDF-FTC (częstość występowania, 4,7 na 100 osobolat) i 35 w grupie placebo (częstość występowania, 5,0 na 100 osobolat), prowadząca do oszacowanego współczynnika hazardu w grupie TDF-FTC 0,94 (95% przedział ufności [CI], 0,59 do 1,52; P = 0,81) (tabela 2)
[przypisy: litocid, nierówne źrenice, biedrzeniec anyż ]

Powiązane tematy z artykułem: biedrzeniec anyż litocid nierówne źrenice