Profilaktyka zapobiegawcza zakażeń wirusem HIV wśród kobiet afrykańskich AD 3

Pierwszorzędowe punkty końcowe bezpieczeństwa obejmowały stopień 3. lub wyższy w poziomie aminotransferazy alaninowej lub aminotransferazy asparaginianowej, stopień 3 lub wyższą redukcję fosforu oraz stopień 2 lub wyższy w poziomie kreatyniny; Oceny oparto na tabeli ocen w AIDS i na lokalnych normalnych wartościach6. Odporność na HIV-1 określono za pomocą testów genotypowych (TRUGENE, Siemens) i testów fenotypowych (PhenoSense, Monogram Biosciences). Analiza poziomu leku
Mierzyliśmy poziomy tenofowiru i FTC w próbkach osocza, stosując strącanie białka i chromatografię cieczową z wykrywaniem tandemowej spektrometrii mas z deuterowanymi wewnętrznymi standardami. Dolna granica oznaczalności wynosiła 0,25 ng na mililitr. Częstotliwość pomiarów śródrocznych i między testami wahała się od 96 do 112%, a dokładność testu śróddziennego i między testami wahała się od 5 do 13%.
Przestudiuj badanie
Proces był wspierany przez grant Agencji Rozwoju Międzynarodowego oraz Fundacji Billa i Melindy Gatesów na prace przygotowawcze społeczności w niektórych miejscach. Zaprojektowano i sporządzono protokół napisany przez dwóch głównych badaczy i głównego statystykę we współpracy z innymi badaczami oraz wkład z komitetu doradczego zewnętrznego protokołu. Gilead Sciences przekazał badane leki (TDF-FTC i placebo) i pozwolono im przejrzeć projekt rękopisu i przedstawić komentarze, ale nie miał żadnej innej roli w procesie. Dane zostały przeanalizowane przez ostatniego autora. Pierwszy i ostatni autor, wraz z grupą ds. Zarządzania danymi, ręczy za dokładność i kompletność danych oraz wierność tego raportu w protokole badania.
Analiza statystyczna
Badanie miało na celu sprawdzenie hipotezy, że TDF-FTC raz dziennie jest skuteczny w ponad 30% w zapobieganiu przejęciu HIV. Oczekuje się, że przyjęcie 3900 kobiet dostarczy 72 infekcji wymaganych do uzyskania 90% mocy na podstawie jednostronnego poziomu alfa 0,025, zakładanego skumulowanego prawdopodobieństwa zakażenia w roku 3% w grupie placebo, oraz zakładane względne zmniejszenie ryzyka o 70%.
Podstawowa analiza skuteczności opierała się na przedziale ufności dla współczynnika hazardu dla zakażenia w grupie TDF-FTC, w porównaniu z grupą placebo, która została uzyskana z modelu regresji proporcjonalnego hazardu stratyfikowanego według miejsca badania. W analizie tej wykluczono kobiety, u których następnie ustalono, że zostały zakażone wirusem HIV podczas rekrutacji na podstawie testu reakcji łańcuchowej polimerazy i tych, którzy nie przeszli badania kontrolnego na obecność wirusa HIV. Ustaliliśmy błąd zasięgu przedziału ufności, który został zgłoszony przy każdej tymczasowej analizie, wykorzystując funkcję wydatków Lan-DeMets z granicami typu O Brien-Fleminga w oprogramowaniu EAST (Cytel) .7 Od czasu zakończenia badania z powodu marności, wyskalowano nieskorygowane dwustronne 95% przedziały ufności i wartości P.
Pierwotne analizy bezpieczeństwa, w których wykluczono kobiety, u których nie uzyskano danych dotyczących bezpieczeństwa kontrolnego, oraz tych, którzy zwrócili wszystkie pigułki niewykorzystane, opierały się na dokładnych testach log-rank różnic między grupami w stopie aminotransferazy alaninowej klasy 3 lub wyższej, aminotransferaza asparaginianowa i poziomy fosforu oraz poziomy kreatyniny na poziomie 2 lub wyższym.
Przeprowadziliśmy także zagnieżdżoną analizę przypadku, wykorzystując dane na temat poziomów leku w osoczu
[patrz też: parens kraków, pleuroskopia, pluskiewicz ]

Powiązane tematy z artykułem: parens kraków pleuroskopia pluskiewicz