Gruntowanie po ułamkowej dawce szczepionki inaktywowanego wirusa polio AD 7

Zdarzenia niepożądane. Większość zdarzeń niepożądanych sklasyfikowano jako nieznaczne pod względem nasilenia i nieuzyskane w konsekwencji (Tabela 4). Drobne reakcje w miejscu wstrzyknięcia były częste, zwłaszcza stwardnienie, ból i zaczerwienienie. Wystąpiły 114 zdarzenia niepożądane w grupie z ułamkową dawką, w porównaniu z 11 w grupie z pełną dawką. Wśród 114 zdarzeń niepożądanych w grupie z ułamkową dawką, 84 (73,7%) było zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, 25 (21,9%) stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, 3 (2,6%) temperatura 38,5 ° C lub wyższa, i 2 inne wydarzenia. Wszystkie reakcje w miejscu wstrzyknięcia, ale jedna obejmowała obszar o średnicy mniejszej niż 5 mm. Zgodnie z oczekiwaniami częstość występowania tych zdarzeń w grupie z ułamkową dawką, która otrzymała śródskórne zastrzyki, była znacznie wyższa niż w grupie z pełną dawką, która otrzymywała domięśniowe zastrzyki (Tabela 4). Dyskusja
Badanie to dostarcza danych na temat pierwotnej odpowiedzi immunologicznej po podaniu początkowej ułamkowej dawki IPV i na serokonwersję po podaniu pierwszej dawki, drugiej dawki lub skumulowanego dwupodawkowego schematu IPV (4 i 8 miesięcy po urodzeniu), że może być odpowiednie po wyniszczeniu wirusa polio typu dzikiego. Po pierwsze, badanie wykazało, że po pierwszej dawce IPV serokonwersja i szczepienie powodowały odpowiedź immunologiczną u co najmniej 90% niemowląt. Po drugie, wykazano, że podawanie IPV niemowlętom w wieku 4 miesięcy i 8 miesięcy spowodowało serokonwersję u ponad 90% niemowląt, z odpowiednio wysokimi mianami przeciwciał, niezależnie od tego, czy zastosowano ułamkowe czy pełne dawki. Po trzecie, badanie wykazało, że chociaż średnie miano przeciwciał w obu badanych grupach było wysokie, było ono znacząco niższe w grupie z ułamkową dawką zarówno w 7 dni, jak i 30 dni po drugim szczepieniu przeciw IPV. Nie stwierdzono poważnych problemów związanych z bezpieczeństwem.
Głównym celem badania była ocena pierwotnej odpowiedzi immunologicznej po podaniu pojedynczej dawki IPV. Nasze wyniki sugerują, że 86,9% lub więcej niemowląt, które nie poddały się serokonwersji po pierwszej dawce IPV, wykazywało pierwotną odpowiedź immunologiczną. Warto zwrócić uwagę na wielkość wzrostu mediany mian przeciwciał w 7-dniowym okresie po podaniu drugiej dawki IPV, podobnie jak spadek miana między ocenami przeprowadzonymi po 8 miesiącach, 7 dniach i 8 miesiącach 30 dniach. Nie sugerujemy, że pierwotna odpowiedź immunologiczna chroni przed chorobą kliniczną, ale uważamy, że może się tak zdarzyć, gdy dostępnych jest więcej danych.
Dane z jednej próby skuteczności32 sugerują, że skuteczność pojedynczej dawki IPV jest mała, ale próba miała ograniczenia. Przedziały ufności dla oszacowań skuteczności były szerokie32. Z drugiej strony, dane z krajów, w których po pojedynczej dawce IPV następowała dawka OPV, taka jak Węgry, oraz analizy z innych krajów, w których zastosowano harmonogram sekwencyjny sugerują, że pojedyncza dawka IPV była skuteczna przeciwko paraliżowemu poliomyelitis wywołanemu przez szczepionkę wywołanemu przez polioawirusy Sabin.33,34
Dane te są szczególnie istotne w kontekście bieżących dyskusji politycznych dotyczących ewentualnego globalnego przejścia od trójwalentnego OPV do biwalentnego OPV zarówno w przypadku rutynowej, jak i uzupełniającej immunizacji
[patrz też: sympramol opinie, zoltaczka typu c, nierówne źrenice ]

Powiązane tematy z artykułem: nierówne źrenice sympramol opinie zoltaczka typu c