Gruntowanie po ułamkowej dawce szczepionki inaktywowanego wirusa polio AD 5

Dla tych obliczeń przyjęliśmy serokonwersję punktów końcowych odpowiednio 40% i 60% dla grup ułamkowej i pełnej dawki. Aby uwzględnić straty, zwiększyliśmy wielkość próby do 160 na grupę. Analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu pakietów statystycznych z R Foundation for Statistical Computing28 i SAS Institute (wersja 6.4) .29 Porównania proporcji niemowląt z serokonwersją w badanych grupach przeprowadzono za pomocą testów chi-kwadrat ( z testem skorygowanym Yates lub dokładnym testem Fishera, jeśli liczba danych w komórce wynosiła 5 lub mniej). Różnice w rozkładzie miana przeciwciał testowano metodą nieparametryczną Kołmogorowa-Smirnowa30. 95% przedział ufności dla wartości mediany uzyskano za pomocą symulacji.31 Przeprowadzono pojedynczą analizę podgrup post hoc.
Wyniki
Badana populacja
W sumie 320 uczestników poddano randomizacji, a 310 uczestników (96,9%) ukończyło badanie (ryc. S1 w dodatkowym dodatku, dostępne na stronie internetowej). Spośród 10 uczestników, którzy nie ukończyli badania, 3 było w grupie z ułamkową dawką, a 7 w grupie z pełną dawką. Powody wycofania lub wykluczenia były następujące: 3 osoby wyprowadziły się z obszaru badań, miał chorobę układu oddechowego, a 6 miało dowody na kontakt z OPV poprzez kontakt z bliskimi krewnymi, którzy zostali zaszczepieni podczas kampanii w lutym i marcu 2009 roku.
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowe cechy uczestników badania. Po randomizacji atrybuty linii bazowej, specyficzne dla typu seroprewalencja i miana przeciwciał polio w dwóch badanych grupach były podobne, z wyjątkiem porównania seropowalenności dla wirusa polio typu 2 (P = 0,002). Liczba seroprewalencji wirusa polio w grupach z dawką ułamkową i z pełną dawką wynosiła 29,3% i 33,3% dla typu 1, 34,4 i 46,4% dla typu 2 oraz 8,3% i 9,2% dla typu 3 (tabela 1).
Zmiany w odporności
Tabela 2. Tabela 2. Szybkość serokonwersji i odpowiedzi immunologicznej z primingiem po jednej lub dwóch dawkach inaktywowanego wirusa polio w przypadku wirusa polio Typ 1, 2 i 3. Po pojedynczej dawce IPV wystąpiła serokonwersja do typów wirusa polio 1, 2 i 3 u 16,6%, 47,1% i 14,7% niemowląt w grupie z urojoną dawką oraz u 46,6%, 62,8% i 32,0% niemowląt w grupie z pełną dawką (p <0,008 dla wszystkich porównań). Definicja pierwotnej odpowiedzi immunologicznej na typy 1, 2 i 3 wirusa polio została spełniona u 90,8%, 94,0% i 89,6% niemowląt w grupie z urojoną dawką i 97,6%, 98,3% i 98,1% osób w grupa z pełną dawką, odpowiednio; jedynie porównanie między grupami w przypadku wirusa polio typu 3 było znaczące (P = 0,01) [więcej w: hcv niereaktywny, jak odetkac ucho, zygfryd gdeczyk ]

Powiązane tematy z artykułem: hcv niereaktywny jak odetkac ucho zygfryd gdeczyk